Paisatge 1, 1974tornar

  • Oli/tela
  • 150×150 cm